ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูนร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดในเขตพื้นที่เมืองลำพูน

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำคณะทำงานการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ปี 2565 ดำเนินการประกวดและตัดสินวิสาหกิจชุมชนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน, ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน, ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน, ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดลำพูน และผู้แทนสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำพูน ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ ตำบลเมืองง่า หมู่ที่ 1 บ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายมงคล ทองกลาง ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิก ให้ข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมการผลิตปุ๋ย, ลำไยสด และการออมทรัพย์