ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนหารือแนวทางการส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนไหมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน