ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมสัมมนาการนำเสนอผลงาน R2R

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : R2R) ปี 2565 ครั้งที่ 1 หัวข้อการนำเสนอผลงานด้านอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย
ด้านส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมีนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการสัมมนาครั้งนี้