ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำพูน…. ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูนครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน