ข่าวประชาสัมพันธ์

นวส.จังหวัดร่วมประชุมและต้อนรับคณะวุฒิสภาเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.45 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมและต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2564 ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนบน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีเตี้ย และที่ทำการวิสาหกิจชุมชนฯ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง และคณะกรรมการโครงการฯ เข้าเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนฯ และว่าที่ ร.ต.ชนะ ไชยชนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิก ได้นำเสนอข้อมูลพร้อมตอบข้อซักถามเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลรับข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนฯ