ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมสัมมนาการนำเสนอผลงาน R2R

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำเสนอผลงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : R2R) ปี 2565 ครั้งที่ 3 หัวข้อการนำเสนอผลงานด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และระบบส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ในการนำเสนอครั้งนี้ นางสาวสมพร แสนมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง เป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูน นำเสนอผลงานหัวข้อ ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้งาน Application Farmbook โดยมีนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการสัมมนาครั้งนี้