ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางวิภาพร ทุเลสินธุ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาววิไลวรรณ ปาลี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง การบัญชีภาครัฐ การพัสดุและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย นางพรอุมา หมอยา คลังจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน