ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดด้านการเกษตร

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาดด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านสันหลวง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน เกษตรกรจำนวน 30 ราย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สารชีวภัณฑ์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ทดแทนการใช้สารเคมีในการผลิตพืช