ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม ติดตามความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติกรณีเกษตรกรเสียชีวิต และไม่พบเลขบัญชีในการโอนเงิน และรายงานในระบบภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ให้เร่งรัดดำเนินการจัดชุดติดประกาศ และยืนยันในระบบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เพื่อนำเสนอให้ คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบต่อไป

Leave a Reply