ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัด ฯ ปี 2566

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรายงานแผนปฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Video conference) ณ ห้องศูนย์ขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ. ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูนโดยมีนายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุม