ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะทำงานควบคุมภายในฯ ของสำนักงานทั้งระบบ เพื่อให้การปฏิบัติและการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล