ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1/2566