ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่สองพ.ศ. 2566 – 2570 และเข้ารับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ตำบลเมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ ได้รับฟังการบรรยายเรื่องทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือ, การนำเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ปี 2566 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนประจำปี 2566