ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่สองพ.ศ. 2566 – 2570 และเข้ารับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นางเบญจรัตน์ ปิยะมัยคงเดช หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่สองพ.ศ. 2566 – 2570 และเข้ารับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน