ไม่มีหมวดหมู่

เกษตรลำพูน ประชุมรับฟังความคิดเห็นการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ภายใต้การศึกษา MR-MAP