ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวสุดธิดา หาญฤทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ในการขับเคลื่อนการจัดทำชุดข้อมูลที่สำคัญ จำเป็นต่อการพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด พ.ศ.2566-70 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม