ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ด้านการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบกลุ่มแก่เกษตรกรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขที่ดินทำกินของเกษตรกร