ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับเกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล ประจำปีงบประมาณ 2566