ไม่มีหมวดหมู่

เกษตรลำพูน ขับเคลื่อนมะม่วงด้วย BCG Model ชูวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาผลิภัณฑ์จากสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก (สวนปทุมทิพย์) เป็นต้นแบบ

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ รักษ์ธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูลและให้สัมภาษณ์สำนักข่าว NBT north ประเด็นการขับเคลื่อนมะม่วงด้วย BCG Model ของจังหวัดลำพูน โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการ ณ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมและพัฒนาผลิภัณฑ์จากสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก หรือสวนปทุมทิพย์ นำโดยนางสาวอรวรรณ สุวรรณหล้า เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูนเป็นต้นแบบ ทั้งนี้มีนายชาญศิลป์ ชาวยอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่องร่วมให้ข้อมูล