ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566