ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูนติดตามงานเกษตรบ้านโฮ่ง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.45 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง มีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่งให้ข้อมูลการดำเนินงาน มีการให้คำแนะนำในการจัดการแฟ้มข้อมูลของสำนักงาน การใช้อุปกรณ์เครื่องมือการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน

Leave a Reply