ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัด Focus Group ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัด Focus Group ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ มีเกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม้ผล และงานข้อมูล รม.รต. ประธานแปลงใหญ่ เกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง และลำไย ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เข้าร่วมให้ข้อมูลและความเห็นในการบริหารจัดการผลผลิตไม้ผลของจังหวัดลำพูน ให้เป็นข้อมูลเอกภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน