ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแปลงใหญ่ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด และประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2566 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ โดยเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom เพื่อร่วมกันพิจารณาตามวาระการประชุมต่างๆต่อไป โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม