ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวด ศพก.ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ปี 2566 (วันที่ 1)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน นำทีมคณะกรรมการ การประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 เข้าตรวจประเมิน ศพก.อำเภอเมืองลำพูน ในภาคเช้า และเข้าตรวจประเมิน ศพก.อำเภอเวียงหนองล่อง ในภาคบ่ายโดยมี เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก.ของอำเภอ เจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ประธาน ศพก. และคณะกรรมการ ศพก. แต่ละจุด ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลของ ศพก. แก่คณะกรรมการประกวด ณ ศพก.อำเภอเมืองลำพูน หมู่ที่ 7 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และ ณ ศพก.อำเภอเวียงหนองล่อง หมู่ที่ 1 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน