ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินผลงานการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง”แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”(หมู่บ้านยั่งยืน) 2566