ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ส่งมอบต้นกล้าและเมล็ดพันธ์ุผัก ภายใต้กิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำแม่ทา