ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรรลำพูน พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับให้กับเกษตรกร เพื่อความสร้างความเชื่อมันให้กับผู้บริโภค”