ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568-2570 ของจังหวัดลำพูน