ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Globally Important Agricultural Heritage System (GIAHS) เพื่อขับเคลื่อนมรดกโลกทางการเกษตร ประเทศไทย