ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพ และการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์