ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลและพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ