ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน จัดอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาสมาชิกตลาดเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการสู่ตลาดสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ