ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมซักซ้อมหน่วยงานลูกหนี้ เรื่อง กรอบแนวทางเร่งรัดติดตามการชำระหนี้ กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และการเร่งรัดติดตามหนี้เชิงรุก ครั้งที่ 1/2567