ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว