ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ดำเนินการกิจกรรมยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประชุมและให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงลึก