ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ศพก. ตามตัวชี้วัดที่ 1.2.6 ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วม ศพก.