ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูน เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่พร้อมคณะทำงานตรวจรับรองภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จังหวัดลำพูน