ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ ติดตาม/รายงาน การดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร รับทราบปัญหาและอุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานในเดือน กรกฎาคม 2563 ร่วมกัน ทั้งนี้วาระก่อนการประชุม ได้มอบสารชีวภัณฑ์ ให้ทุกสำนักงานเกษตรอำเภอนำไปดำเนินการที่ ศจช. และมอบเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ นำไปใช้ประโยชน์กับเกษตรกรต่อไป พร้อมนี้มีผู้แทน หน่วยงานภาคี ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งข้อราชการและบูรณาการงานในพื้นที่ร่วมกัน

Leave a Reply