ข่าวประชาสัมพันธ์

กษจ.นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมติดตามสถานการณ์ลำไยในฤดูในเขตพื้นที่อำเภอเวีียงหนองล่องและป่าซาง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมติดตามสถาการณ์การผลิตลำไยในฤดู ติดตามงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และศพก. อำเภอเวียงหนองล่อง ณ พื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอป่าซาง และอำเภอเมืองลำพูน เพื่อวางแผนการติดตามงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร ต่อไป

Leave a Reply