ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมให้ข้อมูลในการสานเสวนาปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพผลิตพืชผักสมุนไพรและผลไม้

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ น.ส.จันทร์ทิวา อินตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ, น.ส.พรพรรณ์ เลสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.สุธีรา แน่นอุดร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมให้ข้อมูลในการสานเสวนาปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพผลิตพืชผักสมุนไพรและผลไม้ ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.เวียงกานต์ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมี พันโท สิงห์ทร เทพมาลัย หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการมวลชน กลุ่มงานกิจการมวลชน กอรมน.จังหวัดลำพูน เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ กิจกรรมการสานเสวนากลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง ผ่านการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้และเครือข่าย จำนวน 30 คน

Leave a Reply