ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุม กับผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบ Video Conference จาก ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบ Video Conference จาก กรสมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบและแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้1. โครงการภายใต้กรอบนโยบาย การฟื้นฟูเศรษฐิกจและสังคมของประเทศ มี 3 โครงการ 2. โครงการโยบายสำคัญเร่งด่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร3. ระบบส่งเสริมการเกษตร และสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรรวมทั้ง โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID – 19 และโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยและใช้ในภารกิจของ กรมส่งเสริมการเกษตรโดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน


Leave a Reply