ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day อำเภอป่าซาง

วั นที่ 24 มี.ค .64 นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง นำโดยนางกฤษณา กันทะวังส์ เกษตรอำเภอป่าซาง และเจ้าหน้าที่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field day อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเกษตรกร 100 ราย ตามสถานีเรียนรู้จำนวน 4 สถานี 1.การตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่ม/การตัดแต่งช่อผล วิทยากรจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต2. การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูลำไย วิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืช 3.การทำปุ๋ยหมักและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน4.ระบบการให้น้ำลำไย โดยเกษตรกรต้นแบบ เจ้าของ ศพก.นายไพฑูรย์ คำสุข ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางภัทราภรณ์ ลายจุด นายอำเภอป่าซาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนางกฤษณา กันทะวังส์เกษตรอำเภอป่าซาง กล่าวรายงาน และท่านเกษตรจังหวัดลำพูน นางจำเนียร แสนราชา ให้เกียรติพูดคุยพบปะกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน มีการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำเภอป่าซาง กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน Young smart farmer ภาคเอกชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายไพฑูรย์ คำสุข )อำเภอป่าซาง ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

Leave a Reply