ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางสาวประหยัด มโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวเอมลิน พิพัฒนภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อชี้แจงข้อราชการ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ เตรียมความพร้อมการทำงานในปีงบประมาณ 2565ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

Leave a Reply