ข่าวประชาสัมพันธ์

การติดตามผลการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการ​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​เขตที่ ๑๕

วันจันทร์​ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เกษตร​จังหวั​ดลำพูน​ มอบหมาย​ให้ ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากล​ุ​่ มยุทธ​ศ​า​สตร์และ​สารสนเทศ​ และนางกนกวรรณ​ พรหมตัน หัวหน้ากลุ่ม​ส่งเสริม​และพัฒ​นา​การผลิต เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ​ในระดับพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์​อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งแนวทางการออกแบบ และจัดทำระบบการควบคุม กำกับ ติดตามการขับเคลื่อน และความก้าวหน้าด้วยระบบ Digital โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ เขตที่ ๑๕ เป็น​ประธาน​การประชุม​ผ่านระบบ VDO Coference​ Zoom ณ.ห้องประชุม​สำ​นักงาน​เกษตร​และ​สหกรณ์​จังหวัด​ล​ำ​พูน​

Leave a Reply