ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนจัดเวทีที่ 1สร้างการรับรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวฐิรชญา ปินทองกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ ธรรมไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดเวทีที่ 1สร้างการรับรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย ตามโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย โดยมีเกษตรกร อายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าร่วมจำนวน 10 ราย ณ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน