ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดลำพูน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธาน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ Video Conference
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ โดย กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดห้องประชุมให้ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ดำเนินการ โดย เกษตรจังหวัดลำพูน หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ชี้แจงข้อปฏิบัติงานที่สำคัญ ตามงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับอนุมัติจาก กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขที่กำหนด โดยเฉพาะการดำเนินงานภายใตสถานการณ์ Covid – 19 ซึ่งการจัดเวทีฯ ในวันนี้ จังหวัดและอำเภอ สามารถพูดคุย ตอบโต้ ได้ตามปกติ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ต้องขอบพระคุณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่ให้ความอนุเคราะห์ ใช้ห้อง Video Conference ในวันนี้

Leave a Reply