ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์ (WM)

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวอรชร ปันเตจ๊ะ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช และเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช ประชุมประจำสัปดาห์ (WM) ณ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ การขับเคลื่อนงานอารักขาพืช การบริหารจัดการงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรและเกษตรกร รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ การปฏิบัติงานตามนโยบาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำสัปดาห์ ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา