ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรลำพูนร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 5

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ณทห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ในประเด็น ดังนี้1. การดำเนินงานและความก้าวหน้าของตลาดเกษตรกรออนไลน์ 1.) การปรับปรุงข้อมูล 2.) แผนการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยพัฒนาเว็บไต์ให้ทันสมัยตลอดเวลาได้เปิดตลาดเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถจำหน่ายได้ 4,500,000 บาท ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ 2. การเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับมาตรการภาครัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งเกษตรกร เป็น 2 กลุ่ม 1.) กลุ่มที่ปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียน ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 2.) กลุ่มที่ มาปรับปรุงและขึ้นทะเบียน หลัง 30 เมษายน 2563 ให้มีการตรวจสอบรายชื่อภายใน 10 พฤษภาคม 2563 พร้อมรับทราบปัญหา การขึ้นทะเบียน และ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ 3. โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด – 19 สนับสนุนพันธุ์ผักและสมุนไพร ให้กับ อาสาเกษตรหมู่บ้าน และ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 4. โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID – 19 สนับสนุนครัวเรือนเกษตรกร เป็นเมล็ดพันธุ์ผัก ให้ปลูกในครัวเรือน หลังบ้าน (เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ)เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตร และการช่วยเหลือเกษตรกร ไม่หยุดนิ่ง และปรับเปลี่ยนวิธีการตามสภาวะการณ์ COVID – 19 ทั้งนี้ได้มีสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วยโดยผ่านระบบ Webex Meet

Leave a Reply