ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายพลังงาน

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2453 เวลา 10.00 น. นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจรากฐานตามนโยบายพลังงานเพื่อทุกคนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมมหันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ทั้งนี้ได้ร่วมพิจารณา โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจรากฐานเทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภายใต้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนสามแสน หมู่ที่ 10 ตำบลลี้ และโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจรากฐานเทศบาลตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลำไยแปลงใหญ่แม่ทา

Leave a Reply