ข่าวประชาสัมพันธ์

เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) และประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ?

วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Application Zoom จากห้องประชุม ๑๑๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกัน ๗๗ จังหวัด ทั้งนี้จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดศูนย์ AIC ของจังหวัดลำพูน มีผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรต่างๆ เข้าร่วม

Leave a Reply